THẠC SĨ QUẢN LÝ THỂ THAO

1. THÔNG TIN CHUNG

1

- Tên chương trình: CỬ NHÂN QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

- Ngành đào tạo: KINH DOANH THỂ THAO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

- Ngành đào tạo bằng tiếng Anh: SPORT BUSINESS AND EVENT MANAGEMENT

- Mã ngành: 52220343

- Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

Đến năm 2016, bộ môn đã xây dựng thêm chương trình thạc sĩ Quản lý thể thao, đây là chương trình đầu tiên tại Đại học Tôn Đức Thắng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và được các trường có uy tín trong khu vực tiến hành thẩm định như trường Chulalongkorn- Top 60 Châu Á, trường Đại học thể thao quốc gia Đài Loan. Chương trình với 6 chuẩn quốc tế về:

- Chương trình Đào tạo

- Đội ngũ giảng viên

- Cơ hội học tập và thực tập trong môi trường Quốc tế

- Nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế

- Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế

- Giao lưu học viên quốc tế.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung

-     Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệm phát triển kinh tế- xã hội đất nước;

-     Có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý thể thao: kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao,...

-     Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở bậc học cao hơn;

-     Ngoại ngữ: khả năng nghe nói đọc viết tốt. 

2.2 Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Kiến thức: - Học viên có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao,...

2.2.2. Kỹ năng: Có khả năng độc lập giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý thể thao

2.2.3. Thái độ:Công bằng, trung thực, cao thượng; có sức khoẻ tốt, có tinh thần vì sự phát triển cộng đồng và con người; thái độ tích cực, chịu khó trong làm việc; ý thức tự giác cao, tự làm việc và nghiên cứu.

2.2.4. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ TOEIC quốc tế 500 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Thời gian: 1.5 năm

- Khối lượng kiến thức: 42 tín chỉ

- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

6

4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

 4.1 Qui trình đào tạo:Áp dụng theo qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 27/12/2012 và Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ số 962 ban hành ngày 15/08/2013 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

4.2 Điều kiện tốt nghiệp:

 4.2.1. Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn:
- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10), hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);
- Có chứng chỉ Anh văn quốc tế TOEIC từ 500 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương mức này;
- Có đơn xin bảo vệ va cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu:
         + Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo;
         + Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, mô hình mới… trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế;
         + Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hóa, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam;
           + Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, chưa được người khác công bố bất cứ một công trình nghiên cứu nào;
            + Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa.
-  Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn;
4.2.2. Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
4.2.3. Tham gia tối thiểu 01 hội thảo khoa học quốc tế về lĩnh vực quản lý thể thao; đăng 1 bài trong proceeding hội thảo quốc tế về lĩnh vực quản lý thể thao.
4.2.4. Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện trong 30 năm;
4.2.5. Đã công bố công khai luận văn trên website Trường đại học Tôn Đức Thắng.