Giáo dục quốc phòng- Học phần 2

1. Thông tin chung của môn học:

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng an ninh- Học phần 2

Mã môn học: D02029

2. Mục tiêu của môn học:

   - Kiến thức: Giáo dục bồi dưỡng nhận thức cho sinh viên, học sinh nắm vững những vấn đề cơ bản về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng; phòng chống chiến tranh công nghệ cao; đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

    - Kỹ năng: Trên cơ sở nhận thức, củng cố lòng tin  đối với Đảng, với mục tiêu CNXH, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc;

- Thái độ: Nêu cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Tóm tắt nội dung học phần:

   3.1.  Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

 Chiến lược” Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội; chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta và những giải pháp phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay.

    3.2. Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

Đặc điểm, thủ đoạn đánh phá, khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh và một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

    3.3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lương dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung và biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Vị trí, vai trò, quan điểm nguyên tắc, nội dung và biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên.Nguyên tắc, yêu cầu, nội dung và biện pháp động viên công nghiệp quốc phòng.

    3.4. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Khái niệm, nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

    3.5. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo; giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dung vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

    3.6. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tính chất, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Yêu cầu đối với người học

- Chuyên cần:

+ Nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất với giảng viên; sưu tầm tài liệu, tư liệu có liên quan đến nội dung học tập.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ, không đi muộn, về sớm; vắng quá 20% thời gian lên lớp, không thi giữa kỳ hoặc kết quả thi giữa kỳ dưới 5 điểm sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

    - Tham gia hoạt động trên lớp:

+ Xác định trách nhiệm, thái độ học tập tốt; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường và yêu cầu của giảng viên..

+ Hăng hái phát biểu, đề xuất các ý kiến trao đổi các vấn đề thực tiễn đặt ra

- Hoàn thành các bài tập về nhà: Chuẩn bị đầy đủ các nội dung giảng viên yêu cầu về nhà chuẩn bị, giảng viên kiểm tra và giải đáp vào buổi học tiếp theo.

5. Hình thức đánh giá:

- Điểm quá trình: 20% thuyết trình về nội dung được phân công

- Thi giữa kỳ: 30%, trắc nghiệm tập trung

- Thi cuồi kỳ: 50% trác nghiệm, tập trung.

phòng học 2 resizeCác bạn sinh viên chăm chú lắng nghe trong giờ học GDQP -HP2