Giáo dục quốc phòng- Học phần 1

1. Thông tin chung của môn học:

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng an ninh- Học phần 1

Mã môn học: D02028

2. Mục tiêu của môn học:

    - Kiến thức: Giáo dục bồi dưỡng nhận thức cho sinh viên, học sinh nắm vững những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Hiểu biết về  lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ.

    - Kỹ năng: Trên cơ sở nhận thức, củng cố lòng tin  đối với Đảng, với mục tiêu CNXH, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc;

- Thái độ: nêu cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Tóm tắt nội dung học phần:

    3.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học: Mục đích, yêu cầu, đối tượng, và trên cơ sở phương pháp luận chung nhất để nghiên cứu môn học. Đặc điểm, chương trình môn học, cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

    3.2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc: Những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN

    3.3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Trình bày về vị trí đặc trưng, nội dung và một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vũng mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

    3.4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN: Giới thiệu những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân, quan điểm của Đảng và một số nội dung chủ yếu về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc.

    3.5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam: Những đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc, phương hướng xây dựng và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới.

    3.6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh: Cơ sở lý luận và thực tiễn của sự kết hợp, nội dung kết hợp và một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh ở nước ta hiện nay.

    3.7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của cha ông, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng, vận dụng một số bài học về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

4. Yêu cầu đối với người học

- Chuyên cần:

+ Nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất với giảng viên; sưu tầm tài liệu, tư liệu có liên quan đến nội dung học tập.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ, không đi muộn, về sớm; vắng quá 20% thời gian lên lớp, không thi giữa kỳ hoặc kết quả thi giữa kỳ dưới 5 điểm sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

    - Tham gia hoạt động trên lớp:

+ Xác định trách nhiệm, thái độ học tập tốt; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường và yêu cầu của giảng viên..

+ Hăng hái phát biểu, đề xuất các ý kiến trao đổi các vấn đề thực tiễn đặt ra

- Hoàn thành các bài tập về nhà: Chuẩn bị đầy đủ các nội dung giảng viên yêu cầu về nhà chuẩn bị, giảng viên kiểm tra và giải đáp vào buổi học tiếp theo.

5. Hình thức đánh giá:

- Điểm quá trình: 20% thuyết trình về nội dung được phân công

- Thi giữa kỳ: 30%, trắc nghiệm tập trung

- Thi cuồi kỳ: 50% trác nghiệm, tập trung.

phòng học resize

 

Các bạn sinh viên trong giờ học GDQP- HP 1

 

phòng thuyết trình chuyên đề 2 resize

Sinh viên thuyết trình theo chủ đề của môn học